دستاوردها

9001

 ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO

سیستم مدیریت کیفیت یکی از الگوهای موفق مدیریتی است که به خوبی پاسخگوی مسائل کیفیت، نیازها، عملکرد و انتظارات مشتریان می باشد شرکت ایده پردازان فردای کیش موفق به دریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO در مدیریت و نظارت بر ارائه خدمات گردید .

ISO HSE-MS

گواهینامه HSE-MS بیان کننده دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 می باشد.

HSE
10006

ISO 10006 : 2003

۱۰۰۰۶:۲۰۰۳ ISO راهنمایی هایی برای کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه ها ارائه می دهد و برای پروژه هایی با پیچیدگی های متفاوت ، کوچک یا بزرگ، با مدت زمان اجرای کوتاه یا بلند، در محیط های مختلف، بدون در نظر گرفتن نوع محصول یا فرآیندها کاربرد دارد و اصول مدیریت کیفیت و شیوه های اجرای آن در پروژه ها را که بر روی دستیابی به اهداف کیفیت تأثیر گذار هستند، بیان می کند.

ISO 10004 : 2012

 ۱۰۰۰۴:۲۰۱۲ ISO طبق ضوابط و مقررات بین المللی جهت مدیریت و برنامه ریزی رضایتمندی مشتریان می باشد. این استاندارد جهت رضایتمندی بیشتر، مشتریان را در خصوص طرح، برنامه ریزی و اجرا راهنمایی می کند.
همچنین این استاندارد از طریق طبقه بندی نیازهای مشتریان، باعث حرکت مجموعه گواهی گیرنده ها به سمت مشتری مداری میگردد.

10004
14001

ISO 14001 : 2004

 این استاندارد برای کمک به شرکتها و یا مؤسسه ها در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط ( مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می‌باشد .
۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO  بسیار به ایزو ۹۰۰۱ از نظر کیفیت و رعایت کیفیت در تولید ، شباهت دارد.

مجوز فعالیت اقتصادی در جزیره کیش

kishgov